Новини

   

  АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ- конкурс за есе

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Организаторите засекоха некоректно гласуване /роботи/ на сайта.  Една от идеите на кампанията е равен старт  и тъй като  става дума за нашите деца бе взето решение гласуването да започне  отночало на 4.02.2018г. 

   

   

  ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРОМНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ КОНКУРСА ЗА ЕСЕ НА ТЕМА"АЗ СЪМ БЪЛГЪРЧЕ" СРОКЪТ Е  УДЪЛЖЕН ДО 30 ЯНУАРИ 2018Г 

  Правила и условия за участие в конкурса за есе на тема

  „Аз съм българче”

   

  1.            Общи условия за участие

   

  1.1. Организатор на конкурса за есе на тема „Аз съм българче” (“Конкурса”) е Българската национална телевизия, БУЛСТАТ 000672350, със седалище и адрес: гр. София 1504, ул. „Сан Стефано” № 29 („БНТ”).

   

  1.2.      Конкурсът е част от кампанията на Българската национална телевизия „Да съхраним българския дух”, която се провежда под надслов „Прозорец към родината” (“Кампанията”), в партньорство със Сдружение „Арлекин”, БУЛСТАТ 175845924, със седалище и адрес: гр. София 1000, бул. „Евлоги Георгиев” № 65 („Сдружението”).

   

  1.3.      Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

   

  1.4.      В Конкурса имат право да участват само деца – български ученици, на възраст между 7 и 15 години, живеещи в България или в чужбина.

   

  1.5.      В Конкурса нямат право да участват деца, които са членове на семейства на служители и работещи в БНТ, на Сдружението и на спонсорите на Конкурса, осигурили наградите.

   

  1.6.      Победителите в Конкурса ще бъдат избирани по преценка на 5-членно жури, състоящо се от представител на БНТ, представител на Сдружението и преподаватели от български училища в чужбина (“Журито”), както и чрез гласуване от потребителите на уеб страницата на Сдружението www.azmogaazznam.com (“Публиката”).

   

  1.7. На победителите в Конкурса ще бъдат предоставени общо пет награди – по една награда на Журито във всяка от четирите категории и една награда на Публиката, съгласно посочените в настоящите Правила ред и условия.

   

  Информация за Журито и Наградите в Конкурса ще бъде публикувана на уеб страниците по т.1.8. от настоящите Правила.

   

  1.8.Участниците в Конкурса са длъжни да спазват настоящите правила и условия за участие в Конкурса („Правилата”). Същите влизат в сила след публикуването им на уеб страницата на БНТ – www.bnt.bg и/или на подстраницата на Кампанията – https://www.bnt.bg/bg/a/prozorets-kam-rodinata и/или във фейсбук страницата на Кампанията https://www.facebook.com/prozorets/

   

  1.9.      БНТ си запазва правото да изменя или допълва Правилата, когато това се налага по обективни причини в хода на Конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на уеб страниците по т.1.8.

   

  2. Специфични условия за участие – категории, етапи, изисквания към съдържанието

   

  2.1. Конкурсът ще се проведе в четири категории:

   

  ·         Български ученици, живеещи в България, на възраст между 7 и 11 години;

  ·         Български ученици, живеещи в чужбина, на възраст между 7 и 11 години;

  ·         Български ученици, живеещи в България, на възраст между 12 и 15години;

  ·         Български ученици, живеещи в чужбина, на възраст между 12 и 15години.

   

  2.2. Конкурсът ще се проведе на следните етапи:

   

  2.2.1.   01.11.2017г. (Ден на народните будители) – Обявяване на Кампанията. 

  2.2.2.      31.12.2017г. – Краен срок за изпращане на есетата на електронната поща на БНТ  prozorets@bnt.bg.

  Всички получени есета ще бъдат своевременно публикувани на уеб страницата на Сдружението www.azmogaazznam.com във връзка с избора на есетата-победители в Конкурса, който ще се осъществи по следния начин:

  ·         От всички получени есета Журито, по негова преценка, ще избере четири есета-победители, които ще получат наградите на Журито – по едно есе-победител във всяка от четирите категории по т.2.1. от настоящите Правила;

  ·         От останалите получени есета Журито ще подбере четиридесет есета, получили най-много харесвания от Публиката на уеб сайта на Сдружението www.azmogaazznam.com, които на 01.02.2018г. ще бъдат публикувани в отделна, специално създадена секция на същата уеб страница. В нея до 01.03.2018г. Публиката чрез гласуване ще избере едно есе-победител, което ще получи наградата на Публиката.

  2.2.3.      03.03.2018г. (Национален празник на България) – Обявяване на всички победители в Конкурса с концерт-награждаване, организиран от Сдружението.

   

  2.2. За участие в Конкурса е необходимо всеки участник да подготви есе на тема „Аз съм българче”, състоящо се от 1337 знака, символизиращи годините от създаването на Българската държава.

   

  2.3. Есетата ще бъдат изпращани само по електронна поща, на адрес: prozorets@bnt.bg, придружени от снимка и кратка информация за всеки участник. Заедно с есето, всеки участник следва да изпрати и следните си лични данни за контакт: три имена, дата на раждане, адрес, електронна поща и телефон за връзка с родител/законен представител. Тези данни ще бъдат използвани с цел уведомяването на участниците за резултатите от Конкурса, при определяне на печелившите и при награждаването им.

  Задължително условие за участие в Конкурса е заедно с есето и данните за контакт участникът да изпрати по електронната поща и попълнена декларация за съгласие от името на родител/законен представител на детето във връзка с участието му във всичките етапи на Конкурса. Образец на декларацията ще бъде достъпен на уеб страниците на БНТ по т.1.8. от настоящите Правила, както и на уеб страницата на Сдружението – www.azmogaiznam.com.

   

  2.4. Участниците в Конкурса имат право да изпращат само есета, които към момента на обявяване на същия не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не са участвали в други подобни конкурси.

  Съдържанието на есетата трябва да бъде оригинално и съобразено с темата на Конкурса.

   

  Забранено е изпращане на есета със съдържание, което: противоречи на добрия тон; включва каквито и да било форми на търговски съобщения (реклама, спонсорство и др.); включва каквито и да било противозаконни и/или осъдителни елементи – клеветнически, обидни, вулгарни, вредоносни, нецензурни, богохулни, порнографски, расистки или други, засягащи достойнството и/или дискриминиращи личността; включва насилие и/или заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека; включва каквито и да било елементи, създаващи опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата; включва каквито и да било обекти на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на съответното право; накърнява каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица; включва каквито и да било други елементи освен посочените по-горе, противоречащи на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, интернет етиката и добрите нрави.

   

   

  3. Спиране и прекратяване на Конкурса

   

  3.1. БНТ има право да прекрати Конкурса по всяко време, без предупреждение и посочване на конкретна причина, без да дължи компенсиране на участниците, включително, ако прецени, че същият не може да се проведе по план, в случай на заразяване с компютърен вирус, подправяне или неразрешена намеса, техническа недостатъчност или друга причина от всякакво естество извън контрола на БНТ, която може да засегне администрирането, сигурността, справедливостта и честността на Конкурса.

   

  3.2. БНТ има право да спре Конкурса по всяко време, по своя преценка и без да дължи компенсиране на участниците, в случай на форсмажорни обстоятелства и други обективни обстоятелства. БНТ си запазва правото да продължи Конкурса след отпадане на тези обстоятелства, след публикуване на съобщение за това на уеб страниците по т.1.8. от настоящите Правила.

   

  4. Правна рамка. Отговорност

   

  4.1. Защита на личните данни. С участието си в Конкурса участниците (чрез родителите/законните представители) декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в него, и предоставят изричното си съгласие БНТ да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните данни (име и възраст) биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на БНТ. БНТ е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на действащото в България законодателство.

   

  4.2. С попълването и изпращането на декларацията по т.2.3. от настоящите Правила участниците (чрез родителите/законните представители) декларират изричното и безусловното си съгласие да участват във всичките етапи на Конкурса, като спазват реда и условията за провеждането му съгласно настоящите Правила, както и предоставят на БНТ правото да използва цялото предоставено от тях съдържание (данни, текст на есето, снимки и т.н.) безусловно, неограничено, неексклузивно и безплатно във връзка с Конкурса.

   

  4.3. С участието си в Конкурса участниците (чрез родителите/законните представители) носят пълна отговорност за съдържанието на изпратените есета и на предоставените данни и др. материали, за законосъобразното използване на съдържанието на уеб страниците за участие в Конкурса, за спазването на настоящите Правила, включително за евентуални претенции на трети лица спрямо БНТ и/или на претърпени от нея вреди в тази връзка, което ги задължава да я защитят и/или обезщетят съответно. Независимо от така уговорената отговорност на участниците спрямо БНТ, последната си запазва правото да предприеме и допълнителна защита на правата и законните си интереси по общия ред.

   

  4.4. Освен че БНТ е освободена от всякаква отговорност за незаконосъобразни и/или непозволени действия или бездействия на участниците в Конкурса, включително за всякакви форми на злоупотреба спрямо трети лица, БНТ не носи отговорност и при възникване на каквито и да било пречки за провеждането на Конкурса, ако същите се дължат на форсмажорни или други обективни обстоятелства.

   

  4.5. В случай че от страна на БНТ са констатирани каквито и да било незаконосъобразни и/или непозволени действия или бездействия по повод или във връзка с участието в Конкурса, извън посочените по-горе, включително, но не само  предоставяне на неверни данни и всякаква друга заблуждаваща информация, която е от естество да увреди права и законни интереси на БНТ, на Сдружението и на всяко трето лице, БНТ има право да отстрани съответния участник, без предупреждение и без компенсиране на участието му до момента на отстраняването.

   

   

  Назад »